GMINNY KLUB SPORTOWY BONIEWO - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Zegar

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Losowa galeria

Mecz w Boniewie 18.09.2010r. /GKS BONIEWO:LZS KUJAWIAK KRUSZYN
Ładowanie...

POGODA

 pogoda

   

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 81, wczoraj: 92
ogółem: 226 649

statystyki szczegółowe

REKLAMA

 

ZOBACZ OFERTĘ INTERNETU

 

    

STATUT


STATUT

STOWARZYSZENIA

GMINNY KLUB SPORTOWY BONIEWO ”
Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

Stowarzyszenie o nazwie


" GMINNY KLUB SPORTOWY BONIEWO” nazwa skrócona „GKS BONIEWO”

jest organizacją pozarządową o celach niezarobkowych.


§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855), Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 ze zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.


§ 3

Stowarzyszenie jest organizacją samorządną posiadającą osobowość prawną.


§ 4

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Gminy Boniewo. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Gminy Boniewo.


§ 5

Siedzibą Stowarzyszenia jest Gmina Boniewo.


§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.


§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

Rozdział II

Cele i środki działania


§ 8

Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa wśród ogółu społeczności Gminy Boniewo oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Boniewo poprzez:


a/ prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportowej wśród młodzieży i upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku,


b/ stwarzanie właściwych warunków do uprawniania piłki nożnej oraz specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie oraz innych sportów ruchowych,


c/ propagowanie rozwoju piłki nożnej i innych dziedzin sportu wśród młodzieży, postaw otwartości i tolerancji społecznej ,


d/ ochrona i promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play,


e/ organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych),


f/ organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych,


g/ stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk piłkarskich oraz wyczynowych sportowców, oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach,


h/ wspieranie młodych talentów piłkarskich i promocja młodych sportowców i ich osiągnięć,


i/ propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie, podczas organizowanych wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych),


j/ szkolenie i doskonalenie kadr trenersko - instruktorskich i sędziowskich ,


k/ wydawanie publikacji, promocję dorobku sportowego Gminy Boniewo na arenie krajowej.


l/ działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

a/ organizowanie ćwiczeń i zajęć sportowych wśród młodzieży i dorosłych,


b/ organizację zawodów sportowych oraz turystyczno- rekreacyjnych i kulturalnych,

c/ prowadzenie działalności występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych

władz i urzędów w sprawach organizacji imprez, zlotów i zawodów

wynikających z celów wymienionych w statucie,


d/ prowadzenie działalności wydawniczej,


e/ organizację szkoleń, prelekcji, pokazów slajdów i spotkań z zawodowymi

zawodnikami sportowymi mających na celu krzewienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Boniewo,


f/ podejmowanie działań promujących młodych sportowców amatorów (zwłaszcza

członków Stowarzyszenia), takich jak stworzenie im możliwości brania udziału

w zawodach na terenie Polski,


g/ prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności stowarzyszenia,

h/ współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania,


i/ organizowanie i prowadzenie wykładów dla szkół oraz innych organizacji i

instytucji zainteresowanych realizacją zadań zgodnych z celami statutu,


j/ organizowanie obozów, obozów sportowych, wycieczek krajoznawczych, rajdów , wyjazdów na imprezy sportowe i festynów mających na celu upowszechnienie sportu, rekreacji ruchowej, krajoznawstwa a jednocześnie pozwalających zorganizować wypoczynek dzieci i młodzieży Gminy Boniewo,


k/ współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży,

l/ promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play,

ł/ wspieranie działań społeczności lokalnej Gminy Boniewo służących krzewieniu kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieżym/ realizację własnych projektów zgodnych z celami wymienionymi w statucie,

n/ opiniowanie projektów dotyczących budowy ośrodków sportowych, oraz

budowę i organizację obiektów sportowych,


o/ nadawanie odznak organizacyjnych,


p/ inne działania realizujące cele statutowe.


 1. W celu realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.


 1. Realizację wyznaczonych celów Stowarzyszenie opiera na działalności społecznej swoich członków. Dla realizacji swoich celów statutowych członkowie Stowarzyszenia mogą wykonywać swe zadania odpłatnie jeśli wymagają tego odrębne w tym zakresie uregulowania np. uczestnictwo w programach za które przysługuje wynagrodzenie.


 1. Stowarzyszenie może również korzystać z pracy lub usług osób fizycznych, których wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie przekracza 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.


§ 10

1. Dla podniesienia poziomu prowadzonych działań Stowarzyszenie może powoływać sekcje i drużyny jako funkcjonalnie i organizacyjnie wyspecjalizowane jednostki zajmujące się konkretną dziedziną działań Stowarzyszenia.

2. Sekcje i drużyny nie posiadają odrębnej osobowości prawnej i działają jedynie w ramach Stowarzyszenia, mogą jednak posługiwać się nazwą własną obok nazwy Stowarzyszenia.


§ 11

Sekcją kieruje kierownik.
Sekcję lub drużynę oraz jej kierownika, na wniosek członków Stowarzyszenia powołuje Zarząd


Rozdział III


Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.§ 13

Stowarzyszenie posiada członków:
a/ Zwyczajnych.
b/ Wspierających.
c/ Honorowych.


§ 14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która zostanie wprowadzona przez trzech członków Stowarzyszenia, złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta na członka uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.


§ 15

Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną dla realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia .


§ 16

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są ustanawiani uchwałą zarządu na zgodny wniosek 10 członków Stowarzyszenia .

§ 17
Członkowie - założyciele Stowarzyszenia stają się członkami z momentem podpisania deklaracji członkowskiej. W przypadku członków założycieli nie ma zastosowania ograniczenie biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia określone w niniejszym statucie.


§ 18
Na zasadach określonych przepisami i niniejszym Statutem członkami mogą zostać cudzoziemcy nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 19

Członek zwyczajny ma prawo:
a/ czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia


b/ kandydowania do władz Stowarzyszenia po upływie 3 lat od dnia wpisania w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.


c/ korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

.
d/ udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.


e/ zgłaszania wniosków i postulatów dotyczące działalności Stowarzyszenia


§ 20

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:


a/ brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.


b/ czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.


c/ regularnego opłacania składek członkowskich oraz informowania zarządu o każdej zmianie adresu korespondencyjnego.

§21

Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.


§ 22

Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.


§ 23

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.


§ 24

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:


a/ pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.


b/ wykluczenia przez Zarząd:

a/ z powodu notorycznego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.


b/ z powodu niepłacenia składek za okres 6 miesięcy po uprzednim upomnieniu.

c/ na pisemny wniosek 5 członków Stowarzyszenia, z ww. powodów.


d/ utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.


e/ śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.


f/ wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 25
Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie zawitym 15 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest w tym przedmiocie jest ostateczna.


Rozdział IV


Władze Stowarzyszenia


§ 26

Władzami Stowarzyszenia są:


a/ Walne Zgromadzenie Członków.


b/ Zarząd.


c/ Komisja Rewizyjna


§ 27

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 28

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje.


§ 29

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie zwykłą większością głosów niezależnie od liczby członków obecnych na Zgromadzeniu.


§ 30

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:


a/ z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.


b/ z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 31
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzeni odbywa się zgodnie z regulaminem i porządkiem obrad zatwierdzonym przez siebie.


§ 32

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 1 rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin, drugi termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Pomiędzy pierwszym a drugim terminem zwołania Walnego Zgromadzenia musi upłynąć co najmniej 7 dni.


§ 33

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.


§ 34

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.


§ 35

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:


a/ określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.


b/ uchwalanie zmian statutu.


c/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.


d/ udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.


f/ uchwalanie regulaminu zarządu


g/ uchwalanie budżetu


h/ wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.


i/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.


j/ rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.


k/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.l/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.


ł/ podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady


m/ określa zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród.


§ 36

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków a jego przedstawiciele reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz.


§ 37

Zarząd składa się z 5 członków Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, Członka – powierzenie funkcji następuje we własnym zakresie pośród wybranego składu.


§ 38

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.


§ 39

Do kompetencji Zarządu należy:


a/ realizacja celów Stowarzyszenia.


c/ wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.


d/ sporządzanie planów pracy i budżetu.


e/ sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.


f/ podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.


g/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz poprzez reprezentantów Zarządu.


h/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.


i/ przyjmowanie i skreślanie członków


j/ nadawanie odznak i odznaczeń.


k/ uchwalanie wysokości składek członkowskich, opłat wpisowych oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia§ 40

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.


§ 41

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.


§ 42

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków. Komisja Rewizyjna konstytuuje się, wybierając spośród siebie Przewodniczącego.


§ 43

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedzialny jest za prawidłowe zorganizowanie jej pracy oraz prawidłowe sporządzanie protokołów z kontroli i za ich archiwizację.


§ 44

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu, mogą jednak brać udział w posiedzeniach Zarządu z prawem do głosu doradczego.


§ 45

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.


§ 46

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:


a/ kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia.


b/ składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.


c/ prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania

Zarządu.


d/ składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.


e/ składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.


f/ rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Stowarzyszenia.


g/ rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia

§ 47

W razie gdy skład Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują podejmując odpowiednią uchwałę pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jednego członka w/w organów.


Rozdział V


Majątek i Fundusze


§ 48

Majątek Stowarzyszenia powstaje:


a/ ze składek członkowskich i opłat wpisowych.


b/ darowizn, subwencji, dotacji, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzenia majątkowego poczynionego na rzecz Stowarzyszenia.


c/ dochodów z własnej działalności statutowej i prowadzonej działalności gospodarczej,


d/ dotacji i ofiarności publicznej.


e/ z odsetek bankowych i innych przychodów z kapitału.


§ 49

Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.


§ 50

Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.


§ 51

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 52

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.


§ 53

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa.§ 54
Zarząd może ustanawiać pełnomocników i ustalać zakres ich kompetencji.Rozdział VI


KARY I WYRÓŻNIENIA


§ 55

Stowarzyszenie stosuje następujące rodzaje wyróżnień:

 1. Pochwałę

 2. Dyplom

 3. Nagrodę Pieniężną

 4. Nagrodę Rzeczową

 5. Odznaczenie Honorowe

§ 56

Za stwierdzone przewinienie lub niedbalstwo mogą być stosowane kary:

 1. ostrzeżenie

 2. nagana

 3. pozbawienie funkcji

 4. zawieszenie w prawach członka

 5. wykluczenie z członkostwa


Rozdział VII


Postanowienia końcowe


§ 57

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.


§ 58
Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


§ 59

Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.


§ 60
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego środków podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
§ 61
Likwidację Stowarzyszenia przeprowadzi Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków.§ 62
Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.


§ 63

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

  

Logowanie

Reklama

Pogoda


Aby widget pogoda funkcjonował poprawnie, należy wypełnić dane w panelu administracyjnym.

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Ostatnie spotkanie

Nie wprowadzono danych o ostatnich meczach.

GMINA BONIEWO

  

CIEKAWE LINKI

www.pilkanozna.pl

www.sport.pl

www.sport.tvp.pl

www.90minut.pl

www.naszaklasa.pl

 www.wtkanwil.com.pl 

 

Zczuba.tv

Sport.pl